GDPR политика

бриз бийч
GDPR политика
DISCOVER NEWS UPDATE

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Лични Данни

„Радианс” ЕООД вписано в ТР към АВ с ЕИК 123618900 е администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и други приложими актове на ЕС и на РБ.

Настаняването в комплекса става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента.

Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Бриз Бийч Апартаменти има право да събира и използва информация относно своите клиенти, когато същите се регистрират или направят резервация.

Информацията, чрез която потребител на интернет страницата www.briz-beach.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Бриз Бийч Апартаменти  услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Бриз Бийч Апартаменти гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
– установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
– издаване на фактура
– помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами
– информиране относно цени или услуги
– предоставяне на услуги и поддръжка
– известяване за нови услуги или продукти
– предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.

Бриз Бийч Апартаменти полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.briz-beach.com , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В резервационната форма, попълвана от потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Бриз Бийч Апартаменти има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Бриз Бийч Апартаменти се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното съгласие на потребителя при резервацията или в по-късен момент
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
– в други посочени в закона случаи.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „РАДИАНС” ЕООД

Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности, ние обработваме като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, своите служители, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу, в съответствие с предвидените в тази Политика за защита на личните данни правила и принципи.

Какво представляват личните данни
Личните данни са всяка информация за идентифицирано физическо лице или информация, чрез която едно физическо лице може да бъде идентифицирано.

Какво представлява обработването на лични данни
Обработване на лични данни е всяка операция, извършвана с Вашите лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oтговорното лице по защита на данните –
Отговорното лице по защита на данните е единната точка за контакт за всички Субекти на данни във връзка с упражняването на правата им съгласно тази Политика и приложимото законодателство за защита на личните данни. Може да адресирате всички свои искания и въпроси, свързани с упражняване на Вашите правата по защита на личните Ви данни, към посочения отговорен служител за защита на личните данни.

Координатите за връзка с отговорното лице за защита на личните данни на Администратора са:
Име: С. Узунов
Електронен пощенски адрес: brizbeach@gmail.com
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул.”У. Гладстон”16
Телефон за контакт: 042 628 802

Субекти на данните

Ние, като администратор на лични данни, имаме право да събираме и обработваме информация относно следните категории физически лица (Субекти на данни):
• Бивши, настоящи или потенциални клиенти, които са използвали, използват или желаят да използват някоя от предоставяните от нас услуги;
• Бивши, настоящи или потенциални наши служители;
• Други лица, различни от посочените по-горе, които влизат в контакт с нас или отправят, пряко или непряко, претенции към нас.

Какви категории лични данни събираме от Вас –
• Идентификационни данни;
• Данни за контакт;
• Данни, събирани при плащания;
• Информация за подадени жалби и за друга кореспонденция с нас;
• Информация, отнасяща се до вида и параметрите на ползваните от Вас услуги;
• Всякакви други данни, предоставяни от Вас във връзка с използваните услуги;
• Ние не събираме и не съхраняваме информация относно история на сърфиране в интернет от Ваша страна чрез безжичната ни интернет мрежа, както и не събираме и не съхраняваме информация за устройствата, които са били свързани към мрежата.

Каква е нашата Политика за „бисквитки“-
Ние може да използваме „бисквитки“ при посещението Ви на интернет страницата ни с цел подобряване качеството на услугите, статистически цели, с цел проучване на пазара и др. под. Това става единствено след изричното Ви съгласие. “Бисквитките“ позволяват на интернет страницата да запаметява действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да се въвеждат всеки път, когато посещавате страницата или преминавате от една страница към друга. Свързаната с „бисквитките“ информация не се използва за установяване на Вашата самоличност.

Видеонаблюдение-
В рамките, допустими от закона, ние извършваме видеонаблюдение с цел осигуряване на сигурността на нашите клиенти и служители, както и с цел опазване на имуществото ни. Видеонаблюдението се извършва само на общодостъпните места, които са обозначени с уведомителни табели. Видеонаблюдение не се извършва в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения и помещения за отдих на служителите. Ние предоставяме видеозаписи само на компетентни органи, имащи законово право да ги изискват. Видеозаписите се съхраняват за срок до два месеца. Те могат да бъдат съхранявани и използвани и за по-дълъг от посочения срок в случаи на възникване на правни спорове, проверки от компетентни органи и др. под. до окончателното приключване на съответните производства.

Директен маркетинг-
При наличието на изрично и доброволно дадено съгласие за това от Ваша страна, ние може да обработваме лични данни за целите на директния маркетинг като: предлагане на услуги; извършване на допитвания, анкети и др., с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги, съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие. Имате право по всяко време да направите възражение или да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на лични данни. В тези случаи обработката на лични данни се прекратява.

Цели за обработване на лични данни
Ние събираме, използваме и обработваме информацията за целите, предвидени в тази Политика, които в зависимост от правното основание за обработването могат да бъдат:
• Цели, свързани със спазване на законовите ни задължения: дейности по водене на регистър на настанените Клиенти; дейности, свързани със заплащане на туристически данък; дейности по фактуриране, осчетоводяване и отчитане на получени и извършени плащания; дейности по обработка на жалби и сигнали и други дейности по изпълнение на законовите ни задължения; Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с нас: дейности по осъществяване на резервация от страна на Клиент; дейности по регистрация на Клиент при настаняване, администриране и управление на услуги; дейности по обработване на плащания от страна на Клиент; дейности по регистрация и поддръжка на профил в интернет страницата ни и други дейности, свързани с изпълнението на договор;
• Цели на легитимния ни интерес: упражняване и защита на законните ни права и интереси; съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на Клиенти и Служители, на обработващи лични данни от наше име лица и на наши търговски партньори; анализ и планиране на политиката ни по повод отношенията с Клиенти и повишаване качеството на услугите;
• Цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му: дейности по изпращане на маркетингови съобщения и реклами; използване на „бисквитки“ при посещение на нашата интернет страницата; други дейности, за които Клиентът е дал своето изрично съгласие.

За какъв период съхраняваме информацията-
Ние обработваме и съхраняваме информацията относно Субекта на данни за срок до 5 (пет) години след предоставената услуга, освен в случаите, когато се изисква по-дълго запазване на съответна информация съобразно изискванията на действащия закон или настоящата Политика.

Какви са последиците при отказ да се предоставят лични данни?
Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги от наша страна. Ние не събираме и не обработваме специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност).

Обработване на информация от трети лица – обработващи лични данни
За целите, посочени в тази Политика, Ние може да превъзлагаме дейности по обработване на личните Ви данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни. Това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от нас задачи. Обработващите лични данни действат от наше име и са задължени да обработват личните Ви данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите ни, като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информацията за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

Кой друг може да получи данните Ви-
Ние сме длъжни да не разкриваме личните Ви данни и да не предоставяме събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
• това е необходимо за изпълнение на законовите ни задължения към компетентни държавни и общински органи;
• това е изрично предвидено в Политиката;
• това е необходимо, за да бъде възможно предоставена желаната от Вас услуга;
• Субектът на данни е дал изричното си съгласие;
• За защита на правата или законните ни интереси, както и на трети лица или на Субекта на данни;
• в други предвидени в закона случаи.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни
Във връзка с обработването на личните данни, Вие разполагате със следните права, предоставени Ви от Регламента:
• Право на информация – имате право да получите информация относно извършваното обработване на Вашите личните данни;
• Право на достъп:
– Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
– Имате право да получите достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването
• Правото на коригиране – Имате право да изисквате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако същите са неточни или непълни;
• Правото на изтриване – Имате право да изисквате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това;
• Право на ограничаване на обработването на личните данни – Имате право да изисквате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;
• Уведомяване на трети лица – Имате право да изисквате от Нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни;
• Право на преносимост на данните – Имате право да получите личните си данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:
– обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
– обработването се извършва по автоматизиран начин.
• Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – Имате право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Вас, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните Ви интереси.
• Право на оттегляне на съгласието за обработване –когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Вас съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;
• Право на възражение – Имате право по всяко време възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране по смисъла на Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на Администратора или на трета страна. В тези случаи Ние прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Как можете да упражните Вашите права-
Може да упражните правата си, свързани със защита на личните данни, като отправите съответно писмено искане към отговорния служител за защита на личните данни – подадено лично от Вас или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата. Искането може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта същото трябва да е подписано от Вас с квалифициран електронен подпис и да се изпрати до Отговорния служител за защита на личните данни на адреса на електронна поща: brizbeach@gmail.com

Право на жалба до надзорен орган

Всеки от Вас има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Локация

Don`t copy text!